Текст Кафизма шестнадцатая

Текст Кафизма шестнадцатая

Псалом 109

Псало́м Дави́ду.
1 Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. 2 Жезл си́лы по́слет ти Госпо́дь от Сио́на, и госпо́дствуй посреде́ враго́в Твои́х. 3 С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоея́, во све́тлостех святы́х Твои́х, из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя. 4 Кля́тся Госпо́дь и не раска́ется: Ты иере́й во век, по чи́ну Мелхиседе́кову. 5 Госпо́дь одесну́ю Тебе́ сокруши́л есть в день гне́ва Своего́ цари́. 6 Су́дит во язы́цех, испо́лнит паде́ния, сокруши́т главы́ на земли́ мно́гих. 7 От пото́ка на пути́ пие́т, сего́ ра́ди вознесе́т главу́.

Псалом 110

Аллилу́иа.
1 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м в сове́те пра́вых и со́нме. 2 Ве́лия дела́ Госпо́дня, изы́скана во всех во́лях Его́. 3 Испове́дание и великоле́пие де́ло Его́ и пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка. 4 Па́мять сотвори́л есть чуде́с Свои́х, ми́лостив и щедр Госпо́дь. 5 Пи́щу даде́ боя́щымся Его́, помяне́т в век заве́т Свой. 6 Кре́пость дел Свои́х возвести́ лю́дем Свои́м, да́ти им достоя́ние язы́к. 7 Дела́ рук Его́ и́стина и суд, ве́рны вся за́поведи Его́, 8 утверже́ны в век ве́ка, сотворе́ны во и́стине и правоте́. 9 Избавле́ние посла́ лю́дем Свои́м: запове́да в век заве́т Свой. Свя́то и стра́шно и́мя Его́. 10 Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, ра́зум же благ всем творя́щым и́. Хвала́ Его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Псалом 111

Аллилу́иа, Агге́ево и Заха́риино.
1 Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. 2 Си́льно на земли́ бу́дет се́мя eго́, род пра́вых благослови́тся: 3 сла́ва и бога́тство в дому́ eго́, и пра́вда eго́ пребыва́ет в век ве́ка. 4 Возсия́ во тме свет пра́вым, ми́лостив и щедр, и пра́веден. 5 Благ муж, ще́дря и дая́: устро́ит словеса́ своя́ на суде́, я́ко в век не подви́жится. 6 В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. 7 От слу́ха зла не убои́тся, 8 гото́во се́рдце eго́ упова́ти на Го́спода. Утверди́ся се́рдце eго́, не убои́тся, до́ндеже воззри́т на враги́ своя́. 9 Расточи́, даде́ убо́гим, пра́вда eго́ пребыва́ет во век ве́ка, рог eго́ вознесе́тся в сла́ве. 10 Гре́шник у́зрит и прогне́вается, зубы́ свои́ми поскреже́щет и раста́ет, жела́ние гре́шника поги́бнет.
Слава:

Псалом 112

Аллилу́иа.
1 Хвали́те, о́троцы, Го́спода, хвали́те и́мя Госпо́дне. 2 Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́нно отны́не и до ве́ка. 3 От восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и́мя Госпо́дне. 4 Высо́к над все́ми язы́ки Госпо́дь: над небесы́ сла́ва Его́. 5 Кто я́ко Госпо́дь Бог наш? На высо́ких живы́й 6 и на смире́нныя призира́яй на небеси́ и на земли́, 7 воздвиза́яй от земли́ ни́ща и от гно́ища возвыша́яй убо́га, 8 посади́ти eго́ с кня́зи, с кня́зи люде́й свои́х, 9 вселя́я непло́довь в дом ма́терь о ча́дех веселя́щуся.

Псалом 113

Аллилу́иа.
1 Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар, 2 бысть Иуде́а святы́ня Его́, Изра́иль о́бласть Eго́. 3 Мо́ре ви́де и побе́же, Иорда́н возврати́ся вспять, 4 го́ры взыгра́шася, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии. 5 Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́? И тебé, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?
6 Го́ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии? 7 От лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от лица́ Бо́га Иа́ковля, 8 обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я и несеко́мый во исто́чники водны́я. 9 Не нам, Го́споди, не нам, но и́мени Твоему́ даждь сла́ву, о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й. 10 Да не когда́ реку́т язы́цы: где есть Бог их? 11 Бог же наш на небеси́ и на земли́, вся ели́ка восхоте́, сотвори́. 12 И́доли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. 13 Уста́ и́мут, и не возглаго́лют, о́чи и́мут и не у́зрят, 14 у́ши и́мут, и не услы́шат, но́здри и́мут, и не обоня́ют, 15 ру́це и́мут, и не ося́жут, но́зе и́мут, и не по́йдут, не возглася́т горта́нем свои́м. 16 Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. 17 Дом Изра́илев упова́ на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть. 18 Дом Ааро́нь упова́ на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть. 19 Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть. 20 Госпо́дь помяну́в ны благослови́л есть нас, благослови́л есть дом Изра́илев, благослови́л есть дом Ааро́нь, 21 благослови́л есть боя́щыяся Го́спода, ма́лыя с вели́кими. 22 Да приложи́т Госпо́дь на вы, на вы и на сы́ны ва́ша. 23 Благослове́ни вы Го́сподеви, сотво́ршему не́бо и зе́млю. 24 Не́бо небесе́ Го́сподеви, зе́млю же даде́ сыново́м челове́ческим. 25 Не ме́ртвии восхва́лят Тя, Го́споди, ниже́ вси низходя́щии во ад, 26 но мы, живи́и, благослови́м Го́спода отны́не и до ве́ка.

Псалом 114

Аллилу́иа.
1 Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь глас моле́ния моего́, 2 я́ко приклони́ у́хо Свое́ мне, и во дни моя́ призову́. 3 Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша мя, скорбь и боле́знь обрето́х, и и́мя Госпо́дне призва́х: 4 о, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́. Ми́лостив Госпо́дь и пра́веден, и Бог наш ми́лует. 5 Храня́й младе́нцы Госпо́дь: смири́хся, и спасе́ мя. 6 Обрати́ся, душе́ моя́, в поко́й твой, я́ко Госпо́дь благоде́йствова тя. 7 Я́ко изъя́т ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез и но́зе мои́ от поползнове́ния. 8 Благоугожду́ пред Го́сподем во стране́ живы́х.
Слава:

Псалом 115

Аллилу́иа.
1 Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. 2 Аз же рех во изступле́нии мое́м: всяк челове́к ложь. 3 Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? 4 Ча́шу спасе́ния прииму́ и и́мя Госпо́дне призову́, 5 моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. 6 Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. 7 О, Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. 8 Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. 9 Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, 10 во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме.

Псалом 116

Аллилу́иа.
1 Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие, 2 я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Псалом 117

Аллилу́иа.
1 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 2 Да рече́т у́бо дом Изра́илев: я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 3 Да рече́т у́бо дом Ааро́нь: я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 4 Да реку́т у́бо вси боя́щиися Го́спода: я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 5 От ско́рби призва́х Го́спода, и услы́ша мя в простра́нство. 6 Госпо́дь мне помо́щник, и не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к? 7 Госпо́дь мне помо́щник, и аз воззрю́ на враги́ моя́. 8 Бла́го есть наде́ятися на Го́спода, не́жели наде́ятися на челове́ка. 9 Бла́го есть упова́ти на Го́спода, не́жели упова́ти на кня́зи. 10 Вси язы́цы обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им, 11 обыше́дше обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им, 12 обыдо́ша мя, я́ко пче́лы сот, и разгоре́шася, я́ко огнь в те́рнии, и и́менем Госпо́дним противля́хся им. 13 Отринове́н преврати́хся па́сти, и Госпо́дь прия́т мя. 14 Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, и бысть ми во спасе́ние. 15 Глас ра́дости и спасе́ния в селе́ниих пра́ведных: десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. 16 Десни́ца Госпо́дня вознесе́ мя, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. 17 Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня. 18 Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя. 19 Отве́рзите мне врата́ пра́вды, вшед в ня испове́мся Го́сподеви. 20 Сия́ врата́ Госпо́дня, пра́веднии вни́дут в ня. 21 Испове́мся Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. 22 Ка́мень, eго́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла: 23 от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших. 24 Сей день, eго́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 25 О, Го́споди, спаси́ же, о Го́споди, поспеши́ же. 26 Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, благослови́хом вы из до́му Госпо́дня. 27 Бог Госпо́дь, и яви́ся нам: соста́вите пра́здник во учаща́ющих до рог олтаре́вых. 28 Бог мой еси́ Ты, и испове́мся Тебе́, Бог мой еси́ Ты, и вознесу́ Тя. Испове́мся Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. 29 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Слава:
По 16‑й кафисме, Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 1:
Ин мiр тебе́, душе́, ожида́ет, / и Судия́ хо́щет твоя́ обличи́ти та́йная и лю́тая. / Не пребу́ди у́бо в зде́шних, / но предвари́ вопию́щи Судии́: / Бо́же, очи́сти мя и спаси́ мя.
Слава: Я́ко прегреше́ньми мно́гими / и я́звами безме́рными облежи́мь есмь, Спа́се, / согреша́яй молю́ Твое́ благоутро́бие, Христе́: / врачу́ неду́гующих, / посети́, и исцели́, и спаси́ мя.
И ныне: Душе́ моя́, что неради́во живе́ши леня́щися? / Что не пече́шися о злых, и́хже соде́яла еси́ в житии́? / Потщи́ся испра́витися / пре́жде да́же дверь не заключи́т Тебе́ Госпо́дь. / Богоро́дице притецы́, припади́ и возопи́й: / Упова́ние ненаде́емых, спаси́ мя, / мно́го к Тебе́ прегреши́вша, Влады́чице Пречи́стая.
Го́споди, поми́луй (40) и молитва:
Го́споди Святы́й, в вы́шних живы́й, и всеви́дяшим Твои́м о́ком призира́яй на всю тварь, Тебе́ приклоня́ем вы́ю души́ и телесе́, и Тебе́ мо́лимся, Святы́й святы́х: простри́ ру́ку Твою́ неви́димую от свята́го жили́ща Твоего́, и благослови́ вся ны, и прости́ нам вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом или́ де́лом. Да́руй нам, Го́споди, умиле́ние, да́руй сле́зы духо́вныя от души́, во очище́ние мно́гих на́ших грехо́в, да́руй ве́лию Твою́ ми́лость на мир Твой и на ны недосто́йныя рабы́ Твоя́. Я́ко благослове́но и препросла́влено есть и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Смотрите также:

Заказать требы
В храмах и церквях РОССИИ ОНЛАЙН

  order
  Разделы
  Акафист
  Акафист
  Православная церковная гимнография, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвящённое Господу Богу
  Свечка перед иконой
  Свечка перед иконой
  Свеча, зажигаемая перед иконой, является символом молитвы, знаком духовного устремления к Богу
  Тропарь
  Тропарь
  Тропарь — это короткая церковная песня, которая, наряду с теософическими гимнами стояла у истоков Церкви.
  Псалом
  Псалом
  Псалом — это особый жанр молитвословной поэзии.
  Отпустить грехи
  Отпустить грехи
  Отпущение грехов - обозначает прощение, даруемое рукоположенными христианскими священниками и испытываемое кающимися христианами.
  Исповедь
  Исповедь
  Исповедь — добровольное признание в своих совершённых грехах перед Богом.
  Записки
  Записки
  Церковная записка – разовый помянник, подаваемый в храме для поминовения на проскомидии или ектении, на молебнах и панихидах.
  Молитва
  Молитва
  Молитвой называется обращение священнослужителя или верующего человека к Господу Богу нашему
  Служба
  Служба
  Церковная служба - это формализованный период христианского общинного богослужения, часто проводимый в церковном здании.
  Требы
  Требы
  Требы это просьба ко Господу о здравии, либо о упокоении, родных для вас людей, либо же вас самих.
  Молебен
  Молебен
  Это богослужение, во время которого люди просят о ниспослании милости или благодарят.
  Сорокоуст
  Сорокоуст
  Сорокоуст — это вид молебна, который исполняется в течение 40 дней. Священник читает молитву «Отмый, Господи…
  Панихида
  Панихида
  Панихида — вид богослужения, который похож на утреню и чин погребения, только сокращенный.
  Свечки
  Свечки
  Множество веков существует обычай ставить свечу в церквях и храмах перед иконами.
  Псалтирь
  Псалтирь
  Псалтирь — это молитва, которая читается круглосуточно и без перерывов, отгоняет бесов и призывает силу Господа.
  Поминовение
  Поминовение
  Поминовение — это упоминания в молитвах имен тех, кто в здравии или ушел в мир иной.