Текст Кафизма пятнадцатая

Текст Кафизма пятнадцатая

Псалом 105

Аллилу́иа.
1 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.2 Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни? Слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его́? 3 Блаже́ни храня́щии суд и творя́щии пра́вду во вся́кое вре́мя. 4 Помяни́ нас, Го́споди, во благоволе́нии люде́й Твои́х, посети́ нас спасе́нием Твои́м. 5 Ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя́, возвесели́тися в весе́лии язы́ка Твоего́, хвали́тися с достоя́нием Твои́м. 6 Согреши́хом со отцы́ на́шими, беззако́нновахом, непра́вдовахом. 7 Отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твои́х, ни помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея́ и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре. 8 И спасе́ их и́мене Своего́ ра́ди, сказа́ти си́лу Свою́, 9 и запрети́ Чермно́му мо́рю, и изся́че, и наста́ви я́ в бе́здне, я́ко в пусты́ни. 10 И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих, и изба́ви я́ из руки́ враго́в.

11 Покры́ вода́ стужа́ющыя им, ни еди́н от них избы́сть. 12 И ве́роваша словеси́ Его́, и воспе́ша хвалу́ Его́. 13 Ускори́ша, забы́ша дела́ Его́, не стерпе́ша сове́та Его́ 14 и похоте́ша жела́нию в пусты́ни, и искуси́ша Бо́га в безво́дней. 15 И даде́ им проше́ние их, посла́ сы́тость в ду́шы их. 16 И прогне́ваша Моисе́а в стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня. 17 Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на, 18 и разжже́ся огнь в со́нме их, пла́мень попали́ гре́шники. 19 И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и поклони́шася истука́нному, 20 и измени́ша сла́ву Его́ в подо́бие тельца́ яду́щаго траву́,

21 и забы́ша Бо́га спаса́ющаго их, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте, 22 чудеса́ в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри Чермне́м. 23 И рече́ потреби́ти их, а́ще не бы Моисе́й, избра́нный Его́, стал в сокруше́нии пред Ним, возврати́ти я́рость Его́, да не погуби́т их. 24 И уничижи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словеси́ Его́, 25 и поропта́ша в селе́ниих свои́х, не услы́шаша гла́са Госпо́дня. 26 И воздви́же ру́ку Свою́ на ня, низложи́ти я́ в пусты́ни. 27 И низложи́ти се́мя их во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́. 28 И причасти́шася Веельфего́ру, и снедо́ша же́ртвы ме́ртвых. 29 И раздражи́ша Eго́ в начина́ниих свои́х, и умно́жися в них паде́ние. 30 И ста Финее́с, и уми́лостиви, и преста́ сечь.

31 И вмени́ся eму́ в пра́вду, в род и род до ве́ка. 32 И прогне́ваша Его́ на воде́ пререка́ния, и озло́блен бысть Моисе́й их ра́ди, 33 я́ко преогорчи́ша дух eго́ и ра́знствова устна́ма свои́ма. 34 Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь им, 35 и смеси́шася во язы́цех, и навыко́ша дело́м их. 36 И порабо́таша истука́нным их, и бысть им в собла́зн, 37 и пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бесово́м, 38 и пролия́ша кровь непови́нную, кровь сыно́в свои́х и дще́рей, я́же пожро́ша истука́нным ханаа́нским, и убие́на бысть земля́ их кровьми́, 39 и оскверни́ся в де́лех их, и соблуди́ша в начина́ниих свои́х. 40 И разгне́вася я́ростию Госпо́дь на лю́ди Своя́, и омерзи́ достоя́ние Свое́,

41 и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии их. 42 И стужи́ша им врази́ их, и смири́шася под рука́ми их. 43 Мно́жицею изба́ви я́, ти́и же преогорчи́ша Его́ сове́том свои́м и смири́шася в беззако́ниих свои́х. 44 И ви́де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ти им, внегда́ услы́шаше моле́ние их. 45 И помяну́ заве́т Свой, и раска́яся по мно́жеству ми́лости Своея́, 46 и даде́ я́ в щедро́ты пред все́ми плени́вшими я́. 47 Спаси́ ны, Го́споди Бо́же наш, и собери́ ны от язы́к испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твое́й. 48 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Слава:

Псалом 106

Аллилу́иа.
1 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 2 Да реку́т изба́влении Го́сподем, и́хже изба́ви из руки́ врага́ 3 и от стран собра́ их, от восто́к и за́пад, и се́вера, и мо́ря. 4 Заблуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ гра́да оби́тельнаго не обрето́ша. 5 А́лчуще и жа́ждуще, душа́ их в них исчезе́. 6 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изба́ви я́, 7 и наста́ви я́ на путь прав, вни́ти во град оби́тельный. 8 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим, 9 я́ко насы́тил есть ду́шу тщу и ду́шу а́лчущу испо́лни благ. 10 Седя́щыя во тьме и се́ни сме́ртней, окова́нныя нище́тою и желе́зом, 11 я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жия и сове́т Вы́шняго раздражи́ша. 12 И смири́ся в труде́х се́рдце их, и изнемого́ша, и не бе помога́яй. 13 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, 14 и изведе́ я́ из тьмы и се́ни сме́ртныя, и у́зы их растерза́. 15 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим, 16 я́ко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́. 17 Восприя́т я́ от пути́ беззако́ния их, беззако́ний бо ра́ди свои́х смири́шася. 18 Вся́каго бра́шна возгнуша́ся душа́ их, и прибли́жишася до врат сме́ртных. 19 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, 20 посла́ Сло́во Свое́ и исцели́ я́, и изба́ви я́ от растле́ний их. 21 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим, 22 и да пожру́т Ему́ же́ртву хвалы́, и да возвестя́т дела́ Его́ в ра́дости. 23 Сходя́щии в мо́ре в корабля́х, творя́щии де́лания в вода́х мно́гих, 24 ти́и ви́деша дела́ Госпо́дня и чудеса́ Его́ во глубине́. 25 Рече́, и ста дух бу́рен, и вознесо́шася во́лны eго́, 26 восхо́дят до небе́с и низхо́дят до бездн, душа́ их в злых та́яше: 27 смято́шася, подвиго́шася, я́ко пия́ный, и вся му́дрость их поглощена́ бысть. 28 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изведе́ я́, 29 и повеле́ бу́ри, и ста в тишину́, и умолко́ша во́лны eго́. 30 И возвесели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ в приста́нище хоте́ния своего́. 31 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим: 32 да вознесу́т Его́ в це́ркви людсте́й и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его́. 33 Положи́л есть ре́ки в пусты́ню, и исхо́дища водна́я в жа́жду, 34 зе́млю плодоно́сную в сла́ность, от зло́бы живу́щих на ней. 35 Положи́л есть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я. 36 И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́тельны, 37 и насе́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша плод жи́тен. 38 И благослови́ я́, и умно́жишася зело́, и скоты́ их не ума́ли. 39 И ума́лишася, и озло́бишася от ско́рби зол и боле́зни. 40 Излия́ся уничиже́ние на кня́зи их, и облазни́ я́ по непрохо́дней, а не по пути́. 41 И помо́же убо́гу от нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́чествия. 42 У́зрят пра́вии и возвеселя́тся, и вся́кое беззако́ние загради́т уста́ своя́. 43 Кто прему́др и сохрани́т сия́? И уразуме́ют ми́лости Госпо́дни.
Слава:

Псалом 107

1 Песнь, псало́м Дави́ду.
2 Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. 3 Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. 4 Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, пою́ Тебе́ во язы́цех. 5 Я́ко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя́ и до о́блак и́стина Твоя́. 6 Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и пo всей земли́ сла́ва Твоя́, 7 я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. 8 Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: вознесу́ся и разделю́ Сики́му, и удо́ль селе́ний разме́рю. 9 Мой есть Галаа́д и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́, Иу́да царь Мой. 10 Моа́в коно́б упова́ния Моего́, на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мой: Мне иноплеме́нницы покори́шася. 11 Кто введе́т мя во град огражде́ния? Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? 12 Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? 13 Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. 14 О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т враги́ на́ша.

Псалом 108

В коне́ц, псало́м Дави́ду.
1 Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́, 2 я́ко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым, 3 и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася со мно́ю ту́не. 4 Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся, 5 и положи́ша на мя зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое́. 6 Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю eго́. 7 Внегда́ суди́тися eму́, да изы́дет осужде́н, и моли́тва eго́ да бу́дет в грех. 8 Да бу́дут дни́е eго́ ма́ли, и епи́скопство eго́ да прии́мет ин: 9 да бу́дут сы́нове eго́ си́ри, и жена́ eго́ вдова́: 10 дви́жущеся да преселя́тся сы́нове eго́ и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. 11 Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть eго́, и да восхи́тят чужди́и труды́ eго́. 12 Да не бу́дет eму́ засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ eго́. 13 Да бу́дут ча́да eго́ в погубле́ние, в ро́де еди́ном да потреби́тся и́мя eго́. 14 Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц eго́ пред Го́сподем, и грех ма́тере eго́ да не очи́стится. 15 Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну и да потреби́тся от земли́ па́мять их. 16 Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. 17 И возлюби́ кля́тву, и прии́дет eму́, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него́. 18 И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу eго́, и я́ко еле́й в ко́сти eго́. 19 Да бу́дет eму́ я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется. 20 Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́. 21 И ты, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́. 22 Изба́ви мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. 23 Я́ко сень, внегда́ уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи. 24 Коле́на моя́ изнемого́ста от поста́, и плоть моя́ измени́ся еле́а ра́ди. 25 И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. 26 Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й, 27 и да разуме́ют, я́ко рука́ Твоя́ сия́, и Ты, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́. 28 Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши, востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся. 29 Да облеку́тся оболга́ющии мя в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́м свои́м. 30 Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его́, 31 я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою́.
Слава:
По 15‑й кафисме, Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 1:
Я́ко пучи́на мно́га прегреше́ний мои́х, Спа́се, / и лю́те погрузи́хся согреше́ньми мои́ми: / даждь ми ру́ку, я́ко Петро́ви, / и спаси́ мя, Бо́же, и поми́луй мя.
Слава: Я́ко помышле́нии лука́выми / и де́лы осуди́хся, Спа́се, / мысль ми да́руй обраще́ния, Бо́же, да зову́: / спаси́ мя, Благоде́телю Благи́й, и поми́луй мя.
И ныне: Богоблаже́нная Отрокови́це и Пренепоро́чная, / скве́рна мя су́ща и окаля́нна / от дея́ний безме́стных, и скве́рных помышле́ний, / очи́сти мя, окая́ннаго, Нескве́рная и Чи́стая, / Всесвята́я Ма́ти Де́во.
Го́споди, поми́луй (40) и молитва:
Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Ты еси́ Помо́щник мой, в рука́х Твои́х есмь аз, помози́ ми, не оста́ви мене́ согреши́ти к Тебе́, я́ко заблужде́н есмь, не оста́ви мя после́довати во́ли пло́ти моея́, не пре́зри мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь. Ты ве́си поле́зное мне, не оста́ви мя поги́бнути грехи́ мои́ми, не оста́ви мя, Го́споди, не отступи́ от мене́, я́ко к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Ти, спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́, я́ко пред Тобо́ю суть вси стужа́ющии ми, и несть мне ино́е прибе́жище, то́кмо Ты, Го́споди. Да постыдя́тся у́бо вси востаю́щии на мя и и́шущии ду́шу мою́, е́же потреби́ти ю́, я́ко Ты еси́ Еди́н Си́льный, Го́споди, во всех, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

Смотрите также:

Заказать требы
В храмах и церквях РОССИИ ОНЛАЙН

  order
  Разделы
  Акафист
  Акафист
  Православная церковная гимнография, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвящённое Господу Богу
  Свечка перед иконой
  Свечка перед иконой
  Свеча, зажигаемая перед иконой, является символом молитвы, знаком духовного устремления к Богу
  Тропарь
  Тропарь
  Тропарь — это короткая церковная песня, которая, наряду с теософическими гимнами стояла у истоков Церкви.
  Псалом
  Псалом
  Псалом — это особый жанр молитвословной поэзии.
  Отпустить грехи
  Отпустить грехи
  Отпущение грехов - обозначает прощение, даруемое рукоположенными христианскими священниками и испытываемое кающимися христианами.
  Исповедь
  Исповедь
  Исповедь — добровольное признание в своих совершённых грехах перед Богом.
  Записки
  Записки
  Церковная записка – разовый помянник, подаваемый в храме для поминовения на проскомидии или ектении, на молебнах и панихидах.
  Молитва
  Молитва
  Молитвой называется обращение священнослужителя или верующего человека к Господу Богу нашему
  Служба
  Служба
  Церковная служба - это формализованный период христианского общинного богослужения, часто проводимый в церковном здании.
  Требы
  Требы
  Требы это просьба ко Господу о здравии, либо о упокоении, родных для вас людей, либо же вас самих.
  Молебен
  Молебен
  Это богослужение, во время которого люди просят о ниспослании милости или благодарят.
  Сорокоуст
  Сорокоуст
  Сорокоуст — это вид молебна, который исполняется в течение 40 дней. Священник читает молитву «Отмый, Господи…
  Панихида
  Панихида
  Панихида — вид богослужения, который похож на утреню и чин погребения, только сокращенный.
  Свечки
  Свечки
  Множество веков существует обычай ставить свечу в церквях и храмах перед иконами.
  Псалтирь
  Псалтирь
  Псалтирь — это молитва, которая читается круглосуточно и без перерывов, отгоняет бесов и призывает силу Господа.
  Поминовение
  Поминовение
  Поминовение — это упоминания в молитвах имен тех, кто в здравии или ушел в мир иной.