Текст Кафизма седьмая

Текст Кафизма седьмая

Псалом 46

1 В коне́ц, о сыне́х Коре́овых, псало́м.
2 Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования. 3 Я́ко Госпо́дь Вы́шний стра́шен, Царь ве́лий по всей земли́. 4 Покори́ лю́ди нам и язы́ки под но́ги на́ша: 5 избра́ нам достоя́ние Свое́, добро́ту Иа́ковлю, ю́же возлюби́. 6 Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне. 7 По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. 8 Я́ко Царь всея́ земли́ Бог, по́йте разу́мно. 9 Воцари́ся Бог над язы́ки, Бог седи́т на престо́ле святе́м Свое́м. 10 Кня́зи лю́дстии собра́шася с Бо́гом Авраа́млим. Я́ко Бо́жии держа́внии земли́ зело́ вознесо́шася.

Псалом 47

1 Псало́м, пе́сни сыно́в Коре́овых, вторы́я суббо́ты.
2 Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́ во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́. 3 Благокоре́нным ра́дованием всея́ земли́: го́ры Сио́нския, ре́бра се́верова, град Царя́ вели́каго. 4 Бог в тя́жестех eго́ зна́емь есть, егда́ заступа́ет и́. 5 Я́ко се ца́рие зе́мстии собра́шася, снидо́шася вку́пе. 6 Ти́и ви́девше та́ко, удиви́шася, смято́шася, подвиго́шася. 7 Тре́пет прия́т я́: та́мо боле́зни я́ко ражда́ющия. 8 Ду́хом бу́рным сокруши́ши корабли́ Фарси́йския. 9 Я́коже слы́шахом, та́ко и ви́дехом во гра́де Го́спода Сил, во гра́де Бо́га на́шего, Бог основа́ и́ в век. 10 Прия́хом, Бо́же, ми́лость Твою́ посреде́ люде́й Твои́х. 11 По и́мени Твоему́, Бо́же, та́ко и хвала́ Твоя́ на конца́х земли́, пра́вды испо́лнь десни́ца Твоя́. 12 Да возвесели́тся гора́ Сио́нская и да возра́дуются дще́ри Иуде́йския суде́б ра́ди Твои́х, Го́споди. 13 Обыди́те Сио́н и обыми́те eго́, пове́дите в столпе́х eго́. 14 Положи́те сердца́ ва́ша в си́лу Его́ и раздели́те до́мы Его́, я́ко да пове́сте в ро́де ино́м. 15 Я́ко Той есть Бог наш во век и в век ве́ка, Той упасе́т нас во ве́ки.

Псалом 48

1 В коне́ц, сыно́м Коре́овым, псало́м.
2 Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси живу́щии по вселе́нней: 3 земноро́днии же и сы́нове челове́честии, вку́пе бога́т и убо́г. 4 Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. 5 Приклоню́ в при́тчу у́хо мое́, отве́рзу во псалти́ри гана́ние мое́. 6 Вску́ю бою́ся, в день лют? Беззако́ние пяты́ моея́ обы́дет мя. 7 Наде́ющиися на си́лу свою́ и о мно́жестве бога́тства своего́ хва́лящиися, 8 брат не изба́вит, изба́вит ли челове́к? Не даст Бо́гу изме́ны за ся, 9 и це́ну избавле́ния души́ своея́, и утруди́ся в век. 10 И жив бу́дет до конца́, не у́зрит па́губы. 11 Егда́ уви́дит прему́дрыя умира́ющыя, вку́пе безу́мен и несмы́слен поги́бнут и оста́вят чужди́м бога́тство свое́. 12 И гро́би их жили́ща их во век, селе́ния их в род и род, нареко́ша имена́ своя́ на земля́х. 13 И челове́к в че́сти сый не разуме́, приложи́ся ското́м несмы́сленным и уподо́бися им. 14 Сей путь их собла́зн им, и по сих во усте́х своих благоволя́т. 15 Я́ко о́вцы во а́де положе́ни суть, смерть упасе́т я́, и облада́ют и́ми пра́вии зау́тра, и по́мощь их обетша́ет во а́де, от сла́вы своея́ изринове́ни бы́ша. 16 Оба́че Бог изба́вит ду́шу мою́ из руки́ а́довы, егда́ прие́млет мя. 17 Не убо́йся, егда́ разбогате́ет челове́к или́ егда́ умно́жится сла́ва до́му eго́: 18 я́ко внегда́ умре́ти eму́, не во́змет вся, ниже́ сни́дет с ним сла́ва eго́. 19 Я́ко душа́ eго́ в животе́ eго́ благослови́тся: испове́стся Тебе́, егда́ благосотвори́ши eму́. 20 Вни́дет да́же до ро́да оте́ц свои́х, да́же до ве́ка не у́зрит све́та. 21 И челове́к в че́сти сый не разуме́, приложи́ся ското́м несмы́сленным и уподо́бися им.
Слава:

Псалом 49

Псало́м Аса́фу.
1 Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад. 2 От Сио́на благоле́пие красоты́ Его́. 3 Бог я́ве прии́дет, Бог наш, и не премолчи́т: огнь пред Ним возгори́тся, и о́крест Его́ бу́ря зе́льна. 4 Призове́т Не́бо свы́ше и зе́млю разсуди́ти лю́ди Своя́. 5 Собери́те Ему́ преподо́бныя Его́, завеща́ющыя заве́т Его́ о же́ртвах. 6 И возвестя́т небеса́ пра́вду Его́, я́ко Бог судия́ есть. 7 Услы́шите, лю́дие мои́, и возглаго́лю вам, Изра́илю, и засвиде́тельствую тебе́: Бог, Бог твой есмь Аз. 8 Не о же́ртвах твои́х обличу́ тя, всесожже́ния же твоя́ предо Мно́ю суть вы́ну. 9 Не прииму́ от до́му Твоего́ тельцо́в, ниже́ от стад твои́х козло́в. 10 Я́ко мои́ суть вси зве́рие дубра́внии, ско́ти в гора́х и воло́ве. 11 Позна́х вся пти́цы небе́сныя, и красота́ се́льная со Мно́ю есть. 12 А́ще вза́лчу, не реку́ тебе́: Моя́ бо есть вселе́нная и исполне́ние ея́. 13 Еда́ ям мяса́ ю́нча или́ кровь козло́в пию́? 14 Пожри́ Бо́гови же́ртву хвалы́ и возда́ждь Вы́шнему моли́твы Твоя́. 15 И призови́ Мя в день ско́рби твоея́, и изму́ тя, и просла́виши Мя. 16 Гре́шнику же рече́ Бог: вску́ю ты пове́даеши оправда́ния Моя́ и восприе́млеши заве́т Мой усты́ твои́ми? 17 Ты же возненави́дел еси́ наказа́ние и отве́ргл еси́ словеса́ Моя́ вспять. 18 А́ще ви́дел еси́ та́тя, текл еси́ с ним, и с прелюбоде́ем уча́стие твое́ полага́л еси́. 19 Уста́ твоя́ умно́жиша зло́бу, и язы́к твой сплета́ше льще́ния. 20 Седя́, на бра́та твоего́ клевета́л еси́ и на сы́на ма́тере твоея́ полага́л еси́ собла́зн. 21 Сия́ сотвори́л еси́ и умолча́х, вознепщева́л еси́ беззако́ние, я́ко бу́ду тебе́ подо́бен. Обличу́ тя и предста́влю пред лице́м твои́м грехи́ твоя́. 22 Разуме́йте у́бо сия́, забыва́ющии Бо́га, да не когда́ похи́тит, и не бу́дет избавля́яй. 23 Же́ртва хвалы́ просла́вит Мя, и та́мо путь, и́мже явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Псалом 50

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду, внегда́ вни́ти к нему́ Нафа́ну проро́ку, 2 егда́ вни́де к Вирсави́и, жене́ Ури́еве.
3 Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 4 Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. 5 Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. 6 Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. 7 Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 8 Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 9 Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 10 Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. 11 Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. 12 Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. 13 Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. 14 Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. 15 Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. 16 Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. 17 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. 18 Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. 19 Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. 20 Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. 21 тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.
Слава:

Псалом 51

1 В коне́ц, ра́зума Дави́ду, 2 внегда́ приити́ Дои́ку Идуме́йску, и возвести́ти Сау́лу, и рещи́ ему́: прии́де Дави́д в дом Авимеле́хов.
3 Что хва́лишися во зло́бе, си́льне? Беззако́ние весь день. 4 Непра́вду умы́сли язы́к твой, я́ко бри́тву изощре́ну сотвори́л еси́ лесть. 5 Возлюби́л еси́ зло́бу па́че благосты́ни, непра́вду не́же глаго́лати пра́вду. 6 Возлюби́л еси́ вся глаго́лы пото́пныя, язы́к льстив. 7 Сего́ ра́ди Бог разруши́т тя до конца́, восто́ргнет тя, и пресели́т тя от селе́ния твоего́ и ко́рень твой от земли́ живы́х. 8 У́зрят пра́веднии и убоя́тся, и о нем возсмею́тся и реку́т: 9 се челове́к, и́же не положи́ Бо́га помо́щника себе́, но упова́ на мно́жество бога́тства своего́, и возмо́же суе́тою свое́ю. 10 Аз же я́ко ма́слина плодови́та в дому́ Бо́жии, упова́х на ми́лость Бо́жию во век и в век ве́ка. 11 Испове́мся Тебе́ во век, я́ко сотвори́л еси́, и терплю́ и́мя Твое́, я́ко бла́го пред преподо́бными Твои́ми.

Псалом 52

1 В коне́ц, о маеле́фе, ра́зума Дави́ду.
2 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог, растле́ша и омерзи́шася в беззако́ниих, несть творя́й благо́е. 3 Бог с небесе́ прини́че на сы́ны челове́ческия, ви́дети, а́ще есть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га? 4 Вси уклони́шася, вку́пе непотре́бни бы́ша, несть творя́й благо́е, несть до еди́наго. 5 Ни ли уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба, Го́спода не призва́ша. 6 Та́мо устраши́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Бог разсы́па ко́сти человекоуго́дников: постыде́шася, я́ко Бог уничижи́ их. 7 Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Бог плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков и возвесели́тся Изра́иль.

Псалом 53

1 В коне́ц, в пе́снех ра́зума Дави́ду, 2 внегда́ приити́ Зифе́ем, и рещи́ Сау́лови: не се́ ли Дави́д скры́ся в нас?
3 Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. 4 Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. 5 Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. 6 Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь засту́пник души́ мое́й. 7 Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. 8 Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, 9 я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псалом 54

1 В коне́ц, в пе́снех ра́зума Аса́фу, псало́м.
2 Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. 3 Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. 4 От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. 5 Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. 6 Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. 7 И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не? И полещу́, и почи́ю? 8 Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. 9 Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. 10 Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. 11 Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. 12 И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. 13 Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя́ велере́чевал, укры́л бых ся от него́. 14 Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, 15 и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. 16 Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. 17 Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. 18 Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. 19 Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. 20 Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. 21 Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. 22 Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. 23 Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. 24 Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.
Слава:
По 7‑й кафисме, Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 5:
Судии́ седя́щу, и А́нгелом стоя́щим, / трубе́ глася́щей, пла́мени горя́щу, / что сотвори́ши, душе́ моя́, ведо́ма на Суд? / тогда́ бо лю́тая твоя́ предста́нут, / и та́йная облича́тся согреше́ния. / Те́мже пре́жде конца́ возопи́й Судии́: / Бо́же, очи́сти мя и спаси́ мя.
Слава: Вси побди́м, и Христа́ усря́щим / со мно́жеством еле́а и свеща́ми све́тлыми, / я́ко да черто́га внутрь сподо́бимся, / и́же бо вне двере́й пости́гнувый, / безде́льно Бо́гови воззове́т: поми́луй мя.
И ныне: На одре́ лежя́ согреше́ний мно́гих, / окрада́емь есмь в наде́жди спасе́ния моего́, / и́бо сон моея́ ле́ности / хода́тайствует души́ мое́й му́ку. / Но Ты, Бо́же, рожде́йся от Де́вы, / воздви́гни мя к Твоему́ пе́нию, да сла́влю Тя.
Го́споди, поми́луй (40) и молитва:
Го́споди, Бо́же мой, я́ко Благ и Человеколю́бец, мно́гия ми́лости сотвори́л еси́ со мно́ю, я́же не ча́ях ви́дети, и что возда́м Твое́й бла́гости, Го́споди мой, Го́споди? Благодарю́ Твое́ многопе́тое и́мя, благодарю́ Твое́ неисповеди́мое на мне благоутро́бие, благодарю́ безприкла́дное Твое́ долготерпе́ние. И отны́не заступи́, и помози́ мне, и покры́й мя, Влады́ко, от всех, е́же не ктому́ согреша́ти пред Тобо́ю: Ты бо ве́си естества́ моего́ удобопоползнове́нное, Ты ве́си безу́мие мое́, Ты ве́си мно́ю соде́янная, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во́льная и нево́льная, я́же в нощи́ и во дни, и во уме́, и мы́сли, я́ко Благ у́бо и Человеколю́бец Бог, очи́сти я́ росо́ю ми́лости Твоея́, Преблаги́й Го́споди, и спаси́ нас и́мене ра́ди Твоего́ свята́го, и́миже ве́си судьба́ми. Ты бо еси́ свет и и́стина, и живо́т, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Смотрите также:

Заказать требы
В храмах и церквях РОССИИ ОНЛАЙН

  order
  Разделы
  Акафист
  Акафист
  Православная церковная гимнография, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвящённое Господу Богу
  Свечка перед иконой
  Свечка перед иконой
  Свеча, зажигаемая перед иконой, является символом молитвы, знаком духовного устремления к Богу
  Тропарь
  Тропарь
  Тропарь — это короткая церковная песня, которая, наряду с теософическими гимнами стояла у истоков Церкви.
  Псалом
  Псалом
  Псалом — это особый жанр молитвословной поэзии.
  Отпустить грехи
  Отпустить грехи
  Отпущение грехов - обозначает прощение, даруемое рукоположенными христианскими священниками и испытываемое кающимися христианами.
  Исповедь
  Исповедь
  Исповедь — добровольное признание в своих совершённых грехах перед Богом.
  Записки
  Записки
  Церковная записка – разовый помянник, подаваемый в храме для поминовения на проскомидии или ектении, на молебнах и панихидах.
  Молитва
  Молитва
  Молитвой называется обращение священнослужителя или верующего человека к Господу Богу нашему
  Служба
  Служба
  Церковная служба - это формализованный период христианского общинного богослужения, часто проводимый в церковном здании.
  Требы
  Требы
  Требы это просьба ко Господу о здравии, либо о упокоении, родных для вас людей, либо же вас самих.
  Молебен
  Молебен
  Это богослужение, во время которого люди просят о ниспослании милости или благодарят.
  Сорокоуст
  Сорокоуст
  Сорокоуст — это вид молебна, который исполняется в течение 40 дней. Священник читает молитву «Отмый, Господи…
  Панихида
  Панихида
  Панихида — вид богослужения, который похож на утреню и чин погребения, только сокращенный.
  Свечки
  Свечки
  Множество веков существует обычай ставить свечу в церквях и храмах перед иконами.
  Псалтирь
  Псалтирь
  Псалтирь — это молитва, которая читается круглосуточно и без перерывов, отгоняет бесов и призывает силу Господа.
  Поминовение
  Поминовение
  Поминовение — это упоминания в молитвах имен тех, кто в здравии или ушел в мир иной.